varXgPlayer={'Url':"ftp://pub:pub@.domain.com:20320/421/00.mp4",//本集播" /> varXgPlayer={'Url':"ftp://pub:pub@.domain.com:20320/421/00.mp4",//本集播"/>
您的位置: 风暴下载站 > 软件教程 > 媒体工具 > 视频播放 > 正文

西瓜影音网页调用说明

更多

西瓜影音播放器 V2.12.0.5

类别:视频播放 大小:23.96MB
语言:简体中文 授权:免费软件
西瓜影音播放器 V2.12.0.5 点击下载 进入专题
网页控件调用说明:获取西瓜影音网页嵌套代码(代码需要放置在之间):varXgPlayer={'Url':"ftp://pub:pub@.domain.com:20320/421/00.mp4",//本集播

网页控件调用说明:

获取西瓜影音网页嵌套代码 (代码需要放置在之间):

<script language="javascript">

var XgPlayer = {

'Url': "ftp://pub:pub@.domain.com:20320/421/00.mp4",  //本集播放地址,需更改

'NextcacheUrl': "ftp://pub:pub@.dom ain.com:20320/421/01.mp4",  //缓冲下一集,需更改

'LastWebPage': '',

'NextWebPage': "ht tp://ww w.xx.co m/xxx.html",  //下一集播放页面地址,需更改

'Buffer': 'htt p://pl  ayer.xigua.com/xg_loa ding.html',  // 播缓冲AD,需更改

'Pase': 'h ttp://player.xigua.com/xg_loading.html',  // 暂停AD,需更改

'Width': 680,   // 播放器显示宽度

'Height': 490,  // 播放器显示高度

'Second': 8,  // 缓冲时间

"Installpage":'ht tp://static.xi gua.com/installpage.html'

};

document.write('<script language="javascript" src=" h tt p://stat  ic.xigua.com/xiguaplayer.js" charset="utf-8"></script>');

</script>

西瓜影音LOGO调用:

西瓜影音网页调用说明 三联    

风暴网小编分享专业版西瓜影音播放器http://www.qqfb.com/soft/89296.html

市场流行比较好用的播放器请进视频播放器专题寻找:http://www.qqfb.com/special/bofangqi

编辑:梦幻